Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΥΟUR CONSULTING PARTNER ΕΠΕ στα πλαίσια εκπόνησης μελετών οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνέχεια, αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, στην εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, καθώς και στο σχεδιασμό της βέλτιστης οργανωτικής δομής του υπό εξέταση Οργανισμού:

 1. βελτίωση αποδοτικότητας εργαζομένων
 2. ικανοποίηση πολιτών, καταναλωτών
 3. υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και σχεδιασμού στρατηγικής
  στρατηγικός σχεδιασμός

Παράλληλα, τα στελέχη της Εταιρίας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για Οργανισμούς. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την ανάλυση σε τρία βασικά επίπεδα:

 • στρατηγικό (strategic).
 • τακτικό (tactical).
 • και λειτουργικό (operational).
 • καθώς και τον επανακαθορισμό των στόχων, προκειμένου να επιτευχθεί συνολικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομικής Μονάδας.

Συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση και εξειδίκευση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων σε μεσο-βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, τα οποία είναι σαφώς οροθετημένα και πλήρως συμβατά με τις επιδιώξεις και το όραμα της μονάδας

 • Εκτιμήσεις και Διαγνωστικά έλεγχοι υφιστάμενης κατάστασης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Μελέτη, εφαρμογή και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 2001: 2000, 14000, EMAS, OHSAS 18000, CE, HACCP, Logistics Systems, Business Excellence.
 • Αναδιοργάνωση (B.P.R.) / Οργάνωση Επιχειρήσεων σε νέα πληροφορικά συστήματα (E.R.P., C.R.M. κ.λ.π.), στην λειτουργία τους (Management όλων των Βαθμίδων, front desk operator, sales management κ.λ.π.) και στον εσωτερικό έλεγχο (Int. Auditing).
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων.
 • Πρωτοποριακή υπηρεσία όπως το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Ε.Υ.).
 • Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι συνεργάζονται με τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων και σχεδιάζουν ένα μακροχρόνιο πλάνο εκπαίδευσης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Μελέτη σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων Web Based Training, C.B.T., εταιρικών INTRANETS, V.P.N. κ.λ.π.

 

Δημόσιος Τομέας, ΟΤΑ

Η Your Consulting Partner ΕΠΕ, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον ΟΤΑ, ΝΟΜΟΣ 3230/2004 ΦΕΚ 44/11.2.2004, με τον οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, προχώρησε σε συνεργασίες για την κάλυψη όλων των απαιτούμενων αλλαγών.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Μέσα από αυτές μπορέσαμε να στοχεύσουμε μαζί στους παρακάτω άξονες :

Άξονας 1ος – Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Υπάρχει ο κατάλογος των εγκεκριμένων έργων και η δυνατότητα να εντάξουμε και νέα όπου υπάρξουν συμφωνίες. Κύριοι τομείς που αναπτύσσονται οι συμπράξεις είναι τα λύματα, τα απορρίμματα, η αξιοποίηση ακινήτων, τα γκαράζ και η κατασκευή διοικητηρίων Δήμων και Νομαρχιών

Άξονας 2ος – Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ : Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα. Έχουμε ήδη εκπονήσει αντίστοιχα προγράμματα για 6 ΟΤΑ.

Άξονας 3ος – Διαδικασίες για Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων : Η Διαχειριστική Επάρκεια των Τελικών Δικαιούχων (ΤΔ), βασίζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται από τους OTA, έτσι ώστε να μπορούν να αποδείξουν την διαχειριστική επάρκεια τους και την εξειδίκευση των κριτηρίων σε διάφορες κατηγορίες. Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των ΟΤΑ σχετίζεται άμεσα και εξαρτάται από το αντικείμενο λειτουργίας τους, από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και από τα πεδία εμπλοκής τους στο ΚΠΣ. Η ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων καθώς και η τελική πιστοποίησή τους έχει γίνει σε 10 διαφορετικούς δήμους και φορείς της χώρας.

 

Προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού για ΟΤΑ

Επίσης από το 2007 παρέχονται ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Αθλητισμού για όλες τις ηλικίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και ιδιώτες, Συγκεκριμένα η εταιρία μας λόγω της συνεργασίας με έμπειρα στελέχη του μαζικού αθλητισμού έχει αναλάβει και εκπονεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για Δήμους της χώρας και συγκεκριμένα για προγράμματα όπως: Αθλητισμός και παιδί, αθλητισμός και γυναίκα , αθλητισμός στην Τρίτη ηλικία, αθλητισμός και ενήλικες, αθλητισμός και ενήλικες , αθλητισμός και έφηβοι, αθλητισμός και νέοι.

Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.

Πολιτιστικής ,αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης για παιδιά, σε ΟΤΑ του λεκανοπεδίου που έχουν ως στόχο την δημιουργική και ψυχαγωγική καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών σε μήνες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.

Εξειδικευμένα προγράμματα πολιτισμού για όλες τις ηλικίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες σε συνεργασία με ειδικούς παιδαγωγούς και φορείς πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για λογαριασμό ΟΤΑ και τρίτων ιδιωτών και φορέων.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 Η Your Consulting Partner έχει επενδύσει με ιδιαίτερη έμφαση, στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων – αλλά και των στελεχών – για την πιστοποίηση γνώσης.

Παρέχονται πλήρεις κύκλοι προετοιμασίας και πιστοποίησης, τόσο σε θέματα πληροφορικής (Microsoft Office User Specialist κ.λ.π.) όσο και σε ειδικότερα θέματα. (χρηματοοικονομικά, φοροτεχνικά – λογιστικά, project Management, logistics, συστημάτων ποιότητας ISO 2001:2000, HACCP κ.λ.π.) Η Your Consulting Partner καλύπτει με ένα έξυπνα σχεδιασμένο, σύγχρονο σύστημα, την διαρκή ανάγκη των επιχειρήσεων για την ανεύρεση στελεχών βασικού, μεσαίου αλλά και υψηλού επιπέδου με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα:

 • Να δημοσιεύουν τις αγγελίες τους για ανεύρεση στελεχών και
 • Να ψάχνουν στην δομημένη με πολλαπλά κριτήρια βάση δεδομένων στελεχών, για το στέλεχος με το πλησιέστερο στις ανάγκες τους profile.

Από την άλλη μεριά, τα στελέχη καταχωρούν τα Βιογραφικά τους και ερευνούν την προσφορά θέσεων εργασίας, με βάση διάφορα κριτήρια. Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσης που παρέχονται, η επιλογή γίνεται και από τα δύο μέρη πολύ αποδοτικά και σύντομα, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και χρήμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, για την κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.

 • H Your Consulting Partner διοργανώνει επιχειρησιακά σεμινάρια με εκπαιδευτικούς κύκλους επιμόρφωσης προσωπικού.
 • Στόχος των εκπαιδευτικών κύκλων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, με την προσαρμογή νέων συνθηκών και πρακτικών στην εργασία, καθώς και με αφομοίωση και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τα στελέχη μιας επιχείρησης. Οι κύκλοι των σεμιναρίων αυτών βασίζονται στην οργάνωση των τμημάτων της Your Consulting Partner, τα οποία και είναι δομημένα με βάση το αντικείμενο της γνώσης που προσφέρουν.

 

Τα σεμινάρια είναι κυρίως τριών τύπων:

 1. Εκπαιδευτικοί κύκλοι, που προσαρμόζονται ακριβώς στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Διοργανώνονται είτε στις εγκαταστάσεις των εταιριών είτε στις εγκαταστάσεις της Your Consulting Partner, είτε σε ειδικές μισθωμένες αίθουσες ξενοδοχείων και συνεδριακών κέντρων. Η θεματολογία και οι εισηγητές προέρχονται από τον εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό της Your Consulting Partner.
 2. Ανοικτά σεμινάρια, με ιδιαίτερη μεν θεματολογία ειδικού ενδιαφέροντος αλλά με συμμετοχή στελεχών από πολλές επιχειρήσεις σε μικρές ομάδες. Διοργανώνονται στα ίδια μέρη με τον πρώτο τύπο σεμιναρίων, ενώ λαμβάνουν χώρα περιοδικά, με βάση το πρόγραμμα σεμιναρίων της Your Consulting Partner, το οποίο εκπονείται κάθε τρίμηνο.
 3. Σεμινάρια και ημερίδες γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, διοργανώνονται σε ανοικτά panels άνω των 50 συμμετεχόντων και η θεματολογία τους επικεντρώνεται σε εξελίξεις και αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες κ.λ.π. Διοργανώνονται σε ειδικές αίθουσες ξενοδοχείων η συνεδριακών κέντρων. Η θεματολογία και οι εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση. Πραγματοποιούνται περιοδικά και ανάλογα με τις συνθήκες, τις ανάγκες και τον χρονισμό της αγοράς. Επιπλέον, η Your Consulting Partner,αναλαμβάνει τοπικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια υψηλής στάθμης, με συμμετοχή υψηλών και μεσαίων στελεχών επιχειρήσεων και με προσανατολισμό σε σημαντικές αλλαγές, ευκαιρίες, νέες τεχνολογίες και ιδιαιτερότητες κάθε Βιομηχανίας – επιχειρηματικού κλάδου. Ειδικότερα η φιλοσοφία μας προσανατολίζεται έτσι ώστε να είμαστε δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία προσφέροντας την ανάπτυξη του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Υπηρεσίες Ασφάλισης

Σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για την προστασία του ιδιώτη, του επαγγελματία και του επιχειρηματία.

Skip to content